Provoz školy po 11. květnu, hygienická pravidla

Od 11. května je opět možná přítomnost žáků posledních ročníků (maturantů) ve škole, za účelem jejich přípravy k maturitě, a to formou konzultací. Pro zápis na tyto konzultace byla vytvořena sdílená tabulka, kam jsou konzultace zapisovány příslušnými vyučujícími po předchozí domluvě s maturanty. Na jejím základě bude stanoven „redukovaný rozvrh hodin“. Rovněž bude možné evidovat docházku žáků v elektronické třídní knize – vzhledem k dobrovolnosti konzultací nebudou absence přičítány k předchozím, ale zápis bude sloužit pro přehled o účastnících.

Vstup do budovy je umožněn pouze žákům maturitních ročníků! Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit!

Ke vstupu do školy použijí žáci výhradně vchod z ulice Komenského (na kartu ISIC). Pro konzultace jsou vyhrazeny učebny v 1. patře historické budovy (č. 12, 13, 16, 17 a 18), ve stejném podlaží využívejte i WC. Pro předmět ICT lze využít učebnu ICT v budově tělocvičny. V jiných prostorech školy se nezdržujte a ani je nenavštěvujte! Přestávky mezi jednotlivými konzultacemi můžete trávit i venku na školním dvoře (používejte žákovský vchod).

Ve třídách a na WC je k dispozici tekoucí voda, mýdlo, dezinfekce (bezoplachová) a jednorázové papírové ručníky pro zajištění hygieny.

Ve škole budete vyzváni k podpisu čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního  onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abyste zvážili tyto faktory při svém rozhodování o účasti na konzultacích.

Ve všech prostorech školy i před ní dodržujte všechna předepsaná opatření (ochrana úst a nosu, rozestupy, apod.).

Celé znění doporučení pro ochranu zdraví a provozu SŠ pro období přípravy na maturitní zkoušky: ochrana zdraví SŠ Prosím, věnujte mu pozornost!

Čestné prohlášení: čestné prohlášení

Vzdělávání žáků ostatních ročníků probíhá i nadále pouze na dálku. Beze změny také zůstává provoz kanceláře školy (všední dny od 7:00 do 12:00).

 

Podrobnější výpis pravidel pro účast ve výuce:

Cesta do školy a ze školy: Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržování odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před ní: Před školou se neshromažďujte ve velkých skupinách, dodržujte předepsané rozestupy, do školy vstupujte, pokud možno plynule, buď jednotlivě, nebo v malých skupinách, totéž dodržujte i při odchodu.

Vstup do školy a pobyt v ní: Vstup do budovy je umožněn pouze žákům školy! Používejte výhradně žákovský vchod na kartu ISIC! Od něj jděte, pokud možno, přímo do příslušné učebny, dle rozpisu. V prostoru šaten se zdžujte pouze po nezbytně nutnou dobu a opět jednotlivě nebo v malých skupinách (těch, ve kterých budete následně v učebnách). Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Omezte pohyb po školní budově, využívejte vyhrazené učebny pro konzultace. Při pohybu ve škole se také nesdružujte, platí pro přesuny, návštěvu toalet, apod. Na toaletách je k dispozici mýdlo, dezinfekce (bezoplachová) a jednorázové papírové ručníky.

Ve třídě: Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce! (bude k dispozici přímo ve třídě). Žáci budou ve skupinách dle předmětů (resp. seminářů), po předchozí domluvě s vyučujícím, ve stanovených učebnách (opět dle rozpisu). V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Děkuji vám za spolupráci a dodržování zásad a doporučení pro zabránění šíření pandemie onemocnění Covid-19 při pobytu ve škole. Doufám, že konzultace využijete co nejlépe při vaší přípravě na maturitu.

Martin Tyč