Ochrana zdraví – přijímací zkoušky a maturity

Níže uvedené zásady se vztahují na provozní podmínky Gymnázia Žamberk pro vykonání přijímací a maturitní zkoušky. Jsou zpracovány na základě metodiky MŠMT ze dne 6.5.2020 (v plném znění zde: ochrana_zdravi_PZ_MZ). Věnujte jim, prosím, pozornost.

Pohyb žáků ve školní budově, spojený s účastí na vykonání přijímací zkoušky nebo maturitní zkoušky se řídí těmito principy:

Příchod ke škole

 • V souladu s pozvánkou se žák dostaví do školy ve stanovený čas, žáci z rizikových skupin se mohou dostavit o 30 min. dříve.
 • Před školou dodržují žáci odstup 2 m.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • V rámci zásady veřejnosti maturitních zkoušek je umožněn vstup i dalším osobám, které se chtějí zkoušky účastnit. Musí odevzdat u vstupu podepsané čestné prohlášení a dodržovat stanovená hygienická opatření.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu a chuti) nesmí do školy vstoupit.
 • Všichni jsou ve společných prostorách školy povinni nosit roušky, každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Žáci odevzdají při vstupu do budovy vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde: čestné prohlášení).
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

V budově školy

 • Do školní budovy vstupují žáci průběžně a plynule. Jako první vstupují do tříd žáci z rizikových skupin.
 • Přestávku mezi jednotlivými zkouškami doporučujeme trávit mimo třídu. Ve společných prostorech nezapomeňte na roušku a nevytvářejte velké skupiny.
 • Po celou dobu pobytu v budově dodržujte zvýšenou hygienu

Písemné zkoušky (přijímačky) a didaktické testy (maturita)

 • Po příchodu do třídy použije každý žák dezinfekci, doporučuje se předtím omytí rukou vodou a mýdlem.
 • Žáci sedí v lavicích po jednom a své místo nemění.
 • Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.
 • Po dobu usazení v lavici nemusí mít žáci roušku. Po tuto dobu nemusí mít roušku ani pedagog.
 • Při sejmutí ukládá žák roušku do sáčku.
 • Každá třída je po bloku testů vyvětrána.

Ústní zkoušky (maturita)

 • Po příchodu do třídy žák použije dezinfekci na ruce, doporučuje se předtím omytí rukou vodou a mýdlem.
 • Maximální počet osob ve třídě kde probíhá zkouška je stanoven na 15, jsou přítomni členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák. V rámci zásady veřejnosti zkoušek mohou být přítomny i další osoby do dosažení max. počtu. Prostor pro účast veřejnosti by měl být vymezen ve větším odstupu než 2 m, pokud je to možné.
 • V průběhu zkoušky nemusí ani žáci ani zkoušející a přítomní pedagogové nosit roušku.
 • Pro ústní zkoušku bude zachován rozestup 2 m, min. 1,5 m. Pokud by došlo k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Po sejmutí si každý ukládá roušku do sáčku.
 • Při volbě otázek, či předávání materiálů se budou používat rukavice.
 • Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.
 • V případě nástrojů nebo předmětů, které používá více osob, musí být prováděno čištění (dezinfekce).
 • Třída je každou hodinu vyvětrána (min. 5 min.) a povrchy lavic, stolů a židlí po výměně zkoušeného žáky ošetřeny dezinfekcí.

 

Pokud má žák před zkouškou (přijímací, nebo maturitní) příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem, nesmí do školy vstoupit. Svoji nepřítomnost řádně omluví do tří dnů řediteli školy a má právo konat zkoušku v náhradním termínu dle platných prováděcích právních předpisů.

Pokud se infekce objeví v průběhu zkoušky, situaci řeší ředitel školy v součinnosti se zkušební komisí. V případě nezletilého žáka se neprodleně informuje zákonný zástupce, který si žáka převezme a odveze. Do té doby je žák umístěn ve vyčleněné místnosti. Ředitel školy informuje spádovou hygienickou stanici. Tato skutečnost se uvede do protokolu. Žák svoji nepřítomnost omluví řediteli školy a má právo konat zkoušku v náhradním termínu dle platných prováděcích právních předpisů.

Martin Tyč