Výsledky přijímacího řízení – 4leté studium

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků čtyřletého studia pro školní rok 2020/2021:

Vysledky_4lete_PR_2020_2021
první a poslední – 2020 4L

Přijatým uchazečům blahopřeji a připomínám, že svůj úmysl vzdělávat se na naší škole musíte potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy (v kanceláři školy), který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili kritéria PŘ, ale nebyli přijati z důvodu naplnění kapacity oboru, mají v letošním roce možnost, v souladu s ustanovením § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí požádat ředitele školy o vydání nového rozhodnutí. O vydání nového rozhodnutí lze požádat prostřednictvím formuláře. Formulář ke stažení:

Žádost o vydání nového rozhodnutí (formát Word)

Pozn.: Nepřijatým uchazečům, kteří splnili kritéria pro přijetí (v letošním roce to byli všichni), ale nebyli ke studiu přijati z důvodu naplnění kapacity oboru, není letos umožněno podat proti tomuto rozhodnutí  dle ustanovení § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 odvolání. Tato možnost je nahrazena možností požádat o vydání nového rozhodnutí (viz. výše).

Martin Tyč