RECYKLOHRANÍ

Naše škola je zapojena do programu Recyklohraní.  Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Umožňuje žákům osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Shromažďujeme je do speciálních nádob, které jsou v den svozu odváženy, a škola za ně získává určitý počet bodů. Průběžně jsou vyhlašovány různé úkoly, které mohou školy plnit dle svého výběru. Za získané a nasčítané body lze z katalogu objednat odměnu.

PLAVECKÝ VÝCVIK

Naše škola má ve svém školním vzdělávacím programu zařazen plavecký výcvik. Každoročně proto všechny ročníky absolvují 10 lekcí.

Plavecký výcvik 

Termín: 9. 2. – 27. 4. 2023, čtvrtek 9:30 – 11:00

Cena pro 1., 2. a 5. ročník = 1 200,-
Žáci 3. a 4. ročníku mají výcvik povinný a je hrazen školou.

 

                                                    DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Zvládat bezpečně silniční provoz jako chodec i jako řidič patří k životně důležitým dovednostem. Získávání této dovednosti je dlouhodobý proces a je nezbytné s ním začít již v dětství. Proto je součástí ŠVP naší školy také dopravní výchova. Žáci se učí zvládat pravidla pro chodce, později i pro cyklisty a výuka má návaznost na dětském dopravním hřišti v Žamberku. Žáci 4. ročníku získávají průkaz cyklisty.

 

BESEDA S DŮCHODCI

Žáci pravidelně vystupují na Besedě s důchodci.

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Rozsvěcování vánočního stromu probíhá 1. adventní víkend na prostranství u obecního úřadu.