v   Jak u nás probíhá den

§  Organizaci průběhu dne je možné dle potřeb a okolností upravit.

§  Dbáme o vyváženost řízených a spontánních činností.

§  Děti mají dostatek času na spontánní hru, mohou ji dokončit nebo v ní po domluvě pokračovat později.

§  Plánování činností vychází ze zájmu a potřeb dětí. Děti se podílejí na tvorbě třídních vzdělávacích plánů (mají možnost se podílet na výběru témat a činností.)

 

Ranní scházení

§  Děti se scházejí od 6:30 do 8:00, po domluvě mohou přijít v průběhu celého dne. Docházka dětí,  které se vzdělávají povinně, je podrobně popsána ve školním řádu. Do 7:00 – 7:30 se třídy spojují.

§  Učitel pomáhá překonávat dětem případné negativní pocity z odloučení od rodičů.

§  Dítě označí, zda jde domů po obědě nebo po odpočívání. Naleje si pití dle vlastního výběru (šťáva, voda). V případě potřeby učitel s nalitím pomůže.

§  Učitel pomůže vybrat dítěti hračku, nabídne mu činnost nebo probíhají spontánní hry dětí.

Přímo i nepřímo řízené činnosti

§  Řízené zdravotně preventivní aktivity zaměřené na správné držení těla, pohybové hry, …probíhají v míře dané další plánovanou činností.

§  Svačina: Děti svačí v jídelně, mohou si však v případě potřeby tácek se svačinou odnést do třídy a dojíst tam. Do třídy si nesou také mísu se zeleninou nebo ovocem, které nesní ke svačině a mohou ho dojíst později. Jednou týdně mají děti možnost namazat si svačinu samy za dohledu učitele.

§  Ranní kruh: Děti se seznamují s tématem, prostor pro sdílení prožitků, vlastních zkušeností a vědomostí, probíhá motivace dětí, aktivity pro všestranný rozvoj dětí, nabídka činností, práce ve skupinách.

§  Činnosti ve skupinách, individuální činnosti – děti si volí, jakým způsobem budou na daném tématu pracovat, vybírají si činnost, způsob provedení a úroveň obtížnosti.

§  Spontánní hry s pozorováním a diagnostikou dětí. Děti si volí spontánní hry nebo řízené (částečně řízené) činnosti dle aktuálních potřeb.

§  Pobyt venku, zpravidla dvě hodiny denně, učitelé přizpůsobují délku pobytu počasí. Při příznivém počasí tráví děti venku více času, při mrazivém počasí méně. Pobyt venku se nerealizuje jen při velmi nepříznivých podmínkách (silný mráz, silný déšť). Náhradní program je ve třídě nebo tělocvičně, obvykle spojený s pohybovou aktivitou.

§  Dle aktuální situace a plánu se děti účastní výletů, kulturních a společenských akcí.

§  Sebereflexe dětí probíhá různými formami hned po činnostech. Děti reflektují, jak se jim činnost dařila, co se naučily, kdo jim pomohl, komu pomohly ony, jak se při práci cítily. K sebereflexi děti za podpory učitele využívají mimo jiné svá portfolia.

 

Oběd

§  Oběd se podává od 11:15 a 11:30 v jídelně. Starší děti připravují stolování. Polévku nalévá dětem provozní pracovník z mísy na stole, pro druhé jídlo si děti chodí k výdejnímu okénku, kde jim ho servíruje paní kuchařka.

§  Děti do jídla nenutíme a nedokrmujeme je. Děti motivujeme k ochutnání. Individuální požadavky řešíme ve spolupráci s rodiči a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

§  Čas stravování má každá třída jiný, aby měly děti na jídlo větší klid a vzájemně se nerušily.

 

Odpolední odpočinek

§  Čtení pohádek, poslech audio pohádek, poslech relaxační hudby. Děti se převlékají do pyžámek, čímž trénují sebeobsluhu, jemnou motoriku a protahují celé své tělo.

§  Podle individuální potřeby spánku děti odpočívají nebo se věnují některé z klidových činností: rozvíjí svou jemnou motoriku, grafomotoriku, … za předpokladu dodržení předem stanovených pravidel.

 

Odpolední činnosti

§  Probíhají do 16:00. Od 14:30 – 15:00 se třídy spojují.

§  Svačina je od 14:15 a 14:30. Mladším dětem pomáhá se servírováním učitel, u starších probíhají svačiny samoobslužným způsobem za dohledu učitelů.

§  Spontánní hra dětí, doplňkové aktivity, činnosti rozvíjející individuální potřeby dětí, za příznivého počasí pobyt venku.

§  Posledním dětem pomáhá učitel překonávat negativní pocity z osamění.