1. Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6:30 h do začátku vyučování  a po skončení vyučování do 15:30 h. O vedlejších prázdninách při dostatečném zájmu žáků (minimálně 5) od 8,00 h do 13,00 h bez nároku na dotovaný oběd.
 2. Žáci jsou do školní družiny přijímáni a propouštěni na základě řádně vyplněné přihlášky. Přihlášku vyplňují i rodiče žáka, který navštěvuje pouze ranní družinu.
 3. Pobyt ve školní družině obsahuje zájmové činnosti, hygienu, stolování, výchovné činnosti (TV, PČ, VV, HV), přírodovědné činnosti, odpočinek, relaxační aktivity, hry vedoucí k prohlubování sociálních dovedností atd. Neděje se formou přípravy na vyučování, doučováním či psaním domácích úkolů.
 4. Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny, zúčastňovat se jejích akcí, podílet se na tvorbě týdenních plánů a na hodnocení své činnosti, užívat nápoje podle pitného režimu.
 5. Žáci mají povinnost se řádně a ohleduplně chovat, udržovat své věci v pořádku, nepoškozovat majetek školy ani spolužáků. Každý jednotlivec nebo kolektiv je zodpovědný za hru, hračku či pomůcku, která mu byla zapůjčena. Odpovědnost platí i v případě, že je hra, hračka či pomůcka poškozena. Před odchodem ze školní družiny po sobě každý zanechá pořádek. Při pobytu mimo školní budovu dbají žáci pokynů vychovatelky (vychovatele), svévolně nelezou na průlezky ani šplhadla. Dodržují bezpečnostní předpisy při pracovní činnosti i při hře.
 6. Sportovní oblečení do ŠD má žák uložené v označené plátěné tašce na svém místě v šatně. Případnou ztrátu ihned nahlásí vychovatelce (vychovateli).
 7. Nad žáky má dohled v jejich době pobytu v družině vychovatelka. (Vztahuje se i na akce ŠD). Žák bez vědomí vychovatelky neopouští družinu. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. V takovém případě škola telefonicky kontaktuje zákonného zástupce žáka.
 8. Zákonní zástupci dítěte mají právo být informováni o chování žáka ve ŠD, o akcích ve ŠD a zúčastňovat se  akcí určených pro rodiče. Mají právo podávat ředitelce školy návrhy na zkvalitnění práce družiny.
 9. Zákonní zástupci dítěte mají povinnost řádně vyplnit zápisní lístek, včas ohlásit změny v údajích, seznámit se s vnitřním řádem družiny a respektovat jej.
 10. Přihlášením dítěte do školní družiny vzniká rodičům povinnost za jejich pravidelnou docházku, včasné uhrazení úplaty (splatné vždy do 10. v každém měsíci) za pobyt ve družině, a pokud neodchází dítě domů samo, vyzvedávat ho ve stanovené době.
 11. Docházka přihlášených žáků je povinná do 15:30 h. Omluva z pravidelné činnosti musí být vždy písemnou formou a vzhledem k programu družiny je vhodné, aby dítě odcházelo domů do 13:30 hod. nebo v 15:30 hod.  Z bezpečnostních důvodů nelze uvolňovat žáky pouze na základě telefonické žádosti.
 12. Do školní družiny není dovoleno nosit cenné předměty nebo větší částky peněz.
 13. Jestliže žák svým nevhodným chováním soustavně narušuje činnost ŠD nebo jestliže bez omluvy rodičů přeruší docházku na dobu delší než 14 dní, lze žáka ze ŠD vyloučit.