PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Základní škola a mateřská škola Mistrovice,okr. Ústí n.O.,Mistrovice 11

Školní jídelna se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb.ve znění 272/2021 Sb. ze dne 14.7.2021, vyhláškou o hygienických požadavcích na stravovací služby č. 137/2004 Sb., vyhláškou o nákladech  č.84/2005 Sb., právní předpis Evropských společenství 852/04, vyhláškou o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb., školským zákonem 561/2004 Sb. Všechny vyhlášky jsou k dispozici k  nahlédnutí v kanceláři ŠJ.

STRAVNÉ

Stravné se platí vždy na příslušný měsíc buď hotově  první dva pracovní dny v měsíci /neurčí-li ved. šk. jídelny jinak/ od 6,30 do 10,00 hod v kanceláři ŠJ v přízemí nebo převodem na bankovní účet školy, záloha je splatná k 5. dni v měsíci, variabilní symbol uvádějte rodné číslo žáka.

V případě nemoci dítěte je možno s vedoucí ŠJ dohodnout náhradní termín placení.

Výše záloh pro školní rok 2022/2023:

MŠ 3-6 let  1050,- /800,- + 250,- školné MŠ/ , předškoláci bez školného 800,-

MŠ 7 let  /odklad/ 860,-

ZŠ 7-10 let   520,- / ZŠ 11-14 let 560,-.

Z důvodu rostoucích cen potravin se od 1.9.2022 mění výše stravného:

VÝŠE STRAVNÉHO MŠ od 1.9.2022

Děti od 3 – 6 let 40,- Kč / 10,- Kč přesnídávka+nápoje, 20,- Kč oběd, 10,- Kč svačina/

Děti od 7 let (odklad školní docházky) 43,- Kč /11,- Kč přesnídávka + nápoje, 22,-Kč oběd,  10,- Kč svačina/

CENA ZA OBĚD ZŠ od 1.9.2022

Děti od 7-10 let  – 26,- 

Děti od 11-14 let – 28,- Kč

Zaměstnanci 35,– Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle jednotlivých skupin.  /Příloha č.2 vyhl. 107/05 Sb./

VÝDEJ OBĚDŮ

Obědy jsou vydávány od 11:30 do 12:45 hodin v určených skupinách, podle vyučování dětí.

Zaměstnanci se stravují v jídelně školy. Výdej do jídlonosičů /jen  výjimečně /je ve stejnou dobu prováděn zadním vchodem do kuchyně.

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě, za jídlo odnesené v jídlonosiči nezodpovídáme.

Děti, kteří nejsou přilášeny ke stravování a čekají na ostatní ve školní jídelně, nesmějí konzumovat vlastní stravu.

PŘÍJEM ODHLÁŠEK A PŘIHLÁŠEK

Oběd na následující den je třeba  přihlásit nebo odhlásit den předem (v době provozu kuchyně), v případě náhlého onemocnění tak lze učinit ráno do 7 hodin a to pouze u vedoucí školní jídelny, vyjímečně (např. v době nemoci,školení apod. vedoucí ŠJ) u kuchařky.

Provozní doba kuchyně

Od 6:30 hod. do 15:00 hod.

Dítě v MŠ, které odchází po obědě domů, se odhlásí nejpozději do 11,00 hod.

Po dobu nepřítomnosti ve škole nemá dítě nárok na oběd.  Pouze první den neplánované  nepřítomnosti ve škole podle vyhl. 107/05 Sb. §4, odst.9  je možné neodhlášený oběd odebrat.

Další dny nemoci nemá dítě nárok na dotovaný oběd, neodhlášený oběd platí v plné výši dle kalkulace na každý rok. Neodebraný oběd se likviduje se zbytky.  Na dotovaný oběd nemá nárok ani školák v době školních prázdnin, ředitelského volna apod., proto pro žáky ZŠ platí v této době odhlášení z obědů.

JÍDELNÍ LÍSTEK

Jídelní lístek je vyvěšen u vchodu do školní jídelny, ve verandě MŠ, ve vývěsce před školou a na webových stránkách školy – www.zsmsmistrovice.cz.

Sestavování jídelníčku se řídí výživovými normami dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 107/05 Sb.

Vyhláška 14/2005 Sb. § 4 stanoví, že je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy.

Dotazy a připomínky k provozu přijímá Vorlická Marta – ved. ŠJ

Připomínky ke stravě budou řešeny do 24 hodin od vydání jídla.

TELEFON:  735 223 706 (465 641 622)

Platnost od  1.9.2022                                                           Vorlická Marta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MISTROVICE, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Vnitřní řád školní jídelny
Projednáno na pedagogické radě dne 31.8.2022
Účinnost od: 1.9.2022
Spisový znak A.I. / A10
Počet příloh: 0
Změny: nahrazuje vnitřní řád ŠJ ze dne 1.9.2021

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Práva a povinnosti žáků a dětí, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, dětmi a pedagogickými pracovníky
 3. Práva žáků a dětí
 4. Povinnosti žáků a dětí
 5. Práva zákonných zástupců
 6. Povinnosti zákonných zástupců
 7. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky
 PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY
 1. Účastníci školního a závodního stravování
 2. Provoz školní jídelny
 3. Vnitřní režim školní jídelny
 4. Vaření diet
 5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a dětí, ochrana žáků a dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 6. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a dětí
 7. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 8. Zacházení s majetkem školní jídelny
 9. Závěrečná ustanovení

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ) a je součástí organizačního řádu právnické osoby Základní škola a mateřská škola Mistrovice, okr. Ústí nad Orlicí.
 2. Vnitřní řád školní jídelny je platný pro součást školní jídelna právnické osoby Základní škola a mateřská škola Mistrovice, okr. Ústí nad Orlicí, příspěvková organizace ( dále jen „školní jídelna“).
 3. Přihláškou ke stravování ve školní jídelně se účastník stravování i jeho zákonný zástupce zavazuje dodržovat vnitřní řád školní jídelny.
 4. Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení vymezují platné předpisy, zejména:
  • zákon č.561/2004 Sb., (školský zákon )

– zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

vše v platném znění.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A DĚTÍ, PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI ŽÁKY, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ
A PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY
PRÁVA ŽÁKŮ A DĚTÍ
 1. Žáci a děti docházející do školní jídelny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte“.
 2. Žáci a děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
 3. Žáci a děti mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií.
POVINNOSTI ŽÁKŮ A DĚTÍ
 1. Žáci a děti docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování.
 2. Žáci a děti se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.
 3. Žáci a děti jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob.
PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ A DĚTÍ
 1. Zákonný zástupce žáka a dítěte má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo u ředitele školy.
POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ A DĚTÍ
 1. Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled..
PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI ŽÁKY, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ A DĚTÍ
A PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY
 1. Dozor ve školní jídelně vydává žákům, dětem a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.
 2. Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 3. Žák, dítě zdraví ve školní jídelně pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.
PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY
ÚČASTNÍCI STRAVOVÁNÍ
 1. Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti MŠ, žáky ZŠ a zaměstnance.
 2. Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce č.107/2005.
 3. Účastníci školního stravování ve smyslu výše uvedených předpisů jsou děti v MŠ a žáci ZŠ organizace Základní školy a mateřské školy Mistrovice. Účastníci závodního stravování  jsou zaměstnanci organizace Základní škola a mateřská škola Mistrovice.
 4. V případě opakovaného nedodržování tohoto vnitřního řádu ŠJ (zejména porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitel školy právo po předchozím upozornění vyloučit žáka ze stravování ve ŠJ.
 5.  Účastník školního stravování je přihlášen na základě přihlášky ke školnímu stravování, kterou vyplní a odevzdá vedoucí školní jídelny.
PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY
 1. Podrobné podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování jsou vymezeny v provozním řádu školní jídelny, který je vyvěšen na přístupných místech školy a webových stránkách školy.
 2. Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat
 3. a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno celodenně,
 4. b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, je-li vzděláváno pouze polodenně,
 5. c) pouze ranní svačinku
 6. Žák základní školy má právo denně odebrat oběd.
 7. Provoz školní jídelny je od 6:30 hod. do 15:00 hod.
 8. Doba výdeje stravy pro děti, žáky a zaměstnance školy je od 11:30 hod. do 12:45 hod. v určených skupinách, podle vyučování dětí. Výdej do jídlonosičů (jen vyjímečně) je ve stejnou dobu prováděn zadním vchodem do kuchyně.
 9. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě, za jídlo odnesené v jídlonosiči nezodpovídáme.
VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY
 1. Strava se vydává dítěti, které se daný den účastnilo vzdělávání v MŠ nebo ZŠ.
 2. V případě nemoci žáka se strava vydává rodičům žáka do přinesených nádob pouze v první den nemoci. V dalších dnech nemoci nemá dítě nárok na dotovaný oběd.
 3. Do školní jídelny přicházejí žáci a děti v doprovodu vyučujícího. Do jídelny vstupují po vyzvání pedagogického dozoru.
 4. Po příchodu do školní jídelny se žáci a děti řadí v pořadí, v jakém přišli do jídelny. V odůvodněných případech může žák nebo dítě požádat pedagogický dozor o přednostní výdej stravy.
 5. Při stolování žáci dodržují pravidla slušného chování, dbají pokynů dozoru a ostatních pracovníků školy.
 6. Po ukončení oběda zasunou nehlučně zpět židli a odnesou použité nádobí na určené místo. Po vyzvání pedagogického dozoru se seřadí a potichu odejdou buď domů nebo do školní družiny.
 7. Zaměstnanci školy se stravují ve školní jídelně.
 8. Cena svačinek v MŠ je 10,- Kč, oběda 20,- ,odpolední svačinka 10,-Kč, pro 7-leté děti 11,-,oběda 22,-Kč, odpolední svačinka 10,- Kč,(odklad školní docházky),  v ZŠ děti 7-10 let 26,-Kč, děti 11-14 let 28,- Kč, zaměstnanci  35,-Kč. (zaměstnanci mají část hrazenu z FKSP dle směrnice o FKSP). Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle jednotlivých skupin. (Příloha č.2 vyhl.107/05 Sb.)
 9. Odhlášky obědů je možné buď telefonem 465 641 622 /735 223 706/ nebo osobně do 7.hod. ráno v případě nemoci, jinak raději den předem a to pouze u vedoucí školní jídelny, vyjímečně u kuchařky.

Po dobu nepřítomnosti ve škole nemá dítě nárok na oběd. Pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole podle vyhl. 107/05 Sb. § 4, odst. 9 je možné neodhlášený oběd odebrat. Další dny nemoci nemá dítě nárok na dotovaný oběd, neodhlášený oběd platí v plné výši dle kalkulace na každý rok. Neodebraný oběd se likviduje se zbytky. Na dotovaný oběd nemá nárok ani školák v době školních prázdnin, ředitelského volna apod., proto pro žáky ZŠ platí v této době odhlášení z obědů.

 1. Sestavování jídelníčku se řídí výživovými normami dle přílohy č. 1 vyhl. 107/05 Sb. Je vyvěšen

u  vchodu do školní jídelny, ve verandě MŠ a na webových stránkách školy.

 1. Stravné se platí hotově, vždy první dva pracovní dny v měsíci v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny (neurčí-li vedoucí školní jídelny jinak) nebo zálohově na bankovní účet školy.

První pracovní den:    od 6,30 hod. do 10,00 hod. v kanceláři ŠJ v přízemí

Druhý pracovní den:    od 6,30 hod. do 10,00 hod. v kanceláři ŠJ v přízemí

V případě nemoci dítěte je možno s vedoucí ŠJ dohodnout náhradní termín placení.

VAŘENÍ DIET
 1. Personál kuchyně není vzdělán v oboru dietního stravování ani mu žádný předpis nenařizuje diety připravovat.
 2. Jestliže rodič požádá o zajištění jakékoli diety, vždy je na uvážení kuchařky a vedoucí školní jídelny, zda je možné tuto dietu v našem zařízení připravit.
 3. Vždy musí rodič předložit potvrzení odborného lékaře.
 4. S rodiči je sepsána dohoda o zajištění diety ve školní jídelně.
 5. Rodiče musí souhlasit s tím, že školní jídelna nezodpovídá za zhoršení zdravotního stavu jejich dítěte a berou na sebe veškerou odpovědnost.
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ, OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ
 1. Žáci a děti jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob.
 2. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu ŠJ.
 3. K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dozor.
 4. Rozpis pedagogických dozorů je umístěn ve školní jídelně na viditelném místě.
 5. Žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.
 6. Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování a hygieny.
 7. Pedagogický dozor dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a zajišťuje čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy. Žáci se mohou v případě potřeby na pedagogický dozor obracet.
 8. Každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně okamžitě hlásí pedagogickému dozoru. Zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí pedagogickému dozoru, který poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte – vždy v doprovodu zákonného zástupce či jiné pověřené osoby.
OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
 1. Je zakázáno nošení, držení,distribuce a zneužívání návykových látek ( alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy.
 2. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy přísně zakázány.
OCHRANA MAJETKU ŠKOLY
 1. Žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.
 2. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící zařízení oddělení ŠJ.
 3. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu.
 4. Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému dozoru v ŠJ.
 5. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Platnost vnitřního řádu školní jídelny začíná s účinností od 1. 9. 2022 na dobu neurčitou.

Mistrovice dne 31. 8.2022

Vorlická Marta                                           Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková
vedoucí ŠJ                                                                          ředitelka školy