Vzdělávací obsah

Popis zpracování třídního vzdělávacího programu

Integrované bloky jsou široce pojaté tematické celky, které je třeba chápat vzhledem k oblastem vzdělávání jako průřezové. Učitelé v třídním vzdělávacím programu rozpracovávají integrované bloky do nabídky činností v tématech, ve věkově homogenních třídách. Společným rysem integrovaných bloků v obou třídách je jejich cílová orientace, která vychází z jasně formulovaných výstupů jednotlivých bloků.

Klíčových kompetencí dosahujeme zařazováním samostatných činností, pro které učitelé vytvoří podmínky a které si děti v nabídce vyberou. Děti při nich pracují samostatně, činnost je založena na spolupráci, umožňuje dětem volit vlastní řešení. Děti k ní mají dostupné pomůcky a materiály, které si samy nachystají a uklidí.

Činnost si děti samy prezentují, hodnotí. Jsme si vědomi toho, že frontální výuka kompetence nerozvíjí, a proto ji využíváme minimálně.

 

 •  

  Název integrovaného bloku

   

  První integrovaný blok:

  CESTA ZA PŘÁTELSTVÍM

  Oblast

  Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

   

  Charakteristika integrovaného bloku

  Charakteristika:

  První integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nově příchozích dětí, vzájemné poznávání, seznamování s novými rituály, spolu vytvářením společných pravidel soužití. Zahrnuje vytvoření přátelského, podporujícího prostředí s kvalitními vztahy mezi učiteli, dětmi a rodiči.

   

  Učení: dítě si osvojí základní pravidla soužití, naváže nová přátelství, naučí se orientovat ve známém prostředí

   

  Hodnoty a postoje: dítě si vytváří hodnoty a postoje ke společnému soužití ve skupině

   

  Samostatnost: samostatně vyjadřuje své pocity, rozhoduje ve volbě aktivit, zvládá sebeobsluhu

   

  Obsah:

  Vytváření přátelské atmosféry bude probíhat formou aktivit didakticky zacílených i individuálních interakcí mezi učiteli a dítětem, naplánovaných akcí s rodiči apod. Integrovaný blok zahrnuje motivaci do třídního vzdělávacího programu v souladu s plány učitelů diferencovaných dle potřeb a specifik jednotlivých tříd. Charakteristické změny v bezprostředním životě dětí ve vzdělávacím obsahu budou pozvolna přecházet do změn v přírodě, která vytváří přirozený prostor pro rozvíjení hodnot, postojů a poznání na platformě zážitkového a situačního učení. Dětem nabídneme tradiční pouštění draků a svůj tvořivý potenciál budou rozvíjet při práci s přírodninami.

   

 • Cesta splněných přání

Název integrovaného bloku

Druhý integrovaný blok:

CESTA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Oblast

Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Charakteristika integrovaného bloku

Charakteristika:

Charakteristickým rysem integrovaného bloku je jeho zaměření na významné svátky roku. Jejich slavení a prožívání umožňuje dětem získat pozitivní postoje k identitě národa vycházející z kulturních tradic, na jejichž hodnotách je založena naše společnost. Smyslem společného prožívání svátků od Mikuláše po Masopust je rozvinout u dětí morální postoje a budovat hodnotový systém založený na principu solidarity, přátelství a humanity.

1.     Učení – osvojení řečových projevů (zpěv, recitace), poznatky o tradicích

2.     Hodnoty a postoje– ke společnému prožívání kulturních svátků a tradic naší společnosti

3.     Samostatnost– problémy, které zvládá samostatně, navrhuje možná řešení

Obsah:

Obsah integrovaného bloku je zaměřen na intenzivní spolupráci s rodiči. Ve snaze nabídnout rodičům možnost aktivní účasti na vzdělávání dětí prožijeme tradiční oslavu Mikuláše, Vánoc a Masopustu, který je tradičně spjat s karnevalovým veselím. Cesta splněných přání nabídne i příležitosti k objevování krás, zákonitostí a radovánek souvisejících se sněhovou nadílkou.

Návrhy dílčích témat pro realizaci

Co nám prosinec přinese? Svátky a tradice. Co můžeš udělat, když sněží? Co nového v novém roce? Co studí? Co mě zahřeje? Co svítí? Kdo se skrývá pod maskou? Co můžeš dělat, když sněží (sport)?

 • Kouzelný domov

Název integrovaného bloku

Třetí integrovaný blok:

Kouzelný domov

Oblast

Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Charakteristika integrovaného bloku

Charakteristika:

Společné objevování rozmanitého světa přírody, lidí, kultury, techniky i umění. Společné objevování nás povede nejen k novým objevům a dobrodružství, ale také k úctě k rodině, místu, kde žijeme a k dlouholetým tradicím jako jsou Velikonoce. Oslavíme Den Země, Den knihy a Den rodiny.

1.     Učení – orientace v prostoru, částečně v čase

2.     Hodnoty a postoje – hodnota rodiny, přírody a knih

3.     Samostatnost- zvládá základní dopravní pravidla

Obsah:

Budeme objevovat svět kolem nás a probouzející se jarní přírodu prostřednictvím různorodých činností, při kterých budeme dodržovat pravidla společného soužití stejně jako zásady bezpečnosti. Tradičně oslavíme Velikonoce, Den Země, Den knihy, Den rodiny. Připomeneme si pravidla silničního provozu, a to jak teoreticky tak i prakticky při tradičním Dopravním dni. Prostřednictvím exkurzí na pracoviště rodičů poznáme jejich zaměstnání. Navštívíme také obecní úřad a místní knihovnu, abychom lépe poznali historii i současnost místa, kde děti žijí.

Návrhy dílčích témat pro realizaci

Kdo patří do mé rodiny? Co napoví kniha? Jaké je to na jaře? Jak slavíme Velikonoce? Kam tě auto dopraví? Co vidíš v kaluži? Co je to Země?

 • Cesta kouzelnou přírodou

Název integrovaného bloku

Čtvrtý integrovaný blok:

CESTA KOUZELNOU PŘÍRODOU

 

Oblast

 

Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

 

 

Charakteristika integrovaného bloku

Charakteristika:

Společně se budeme radovat. Zorganizujeme hned několik oslav, prostřednictvím nichž děti mohou vyzkoušet samostatnost a vyzrálost získanou v průběhu celého školního roku.

1.     Učení – poznatky o živé a neživé přírodě.

2.     Hodnoty a postoje – hodnoty rodiny, postoj k dětem z celého světa.

3.     Samostatnost – vyjádřit souhlas či nesouhlas, dokázat odmítnout účast v nebezpečných situacích.

Obsah:

Společně s dětmi i rodiči se zaměříme na environmentální vzdělávání. Témata propojíme s přírodou živou i neživou.

Společně oslavíme Mezinárodní den dětí a školní rok zakončíme Slavností pasování na školáky a Sluníček na Koťátka.

 

Návrhy dílčích témat pro realizaci

Co je pod zemí a nad zemí? Kde mizí odpadky? Co potká bosá noha? Co roste? Kde bydlí zvířata? Jaké je to v pralese? Koho potkáš v moři? Co tě napadne, když se řekne (voda, země)?

 

Dílčí projekty, programy, speciální vzdělávací nabídka

Celé Česko čte dětem: zapojení do projektu

Se Sokolem do života: děti v rámci programu plní cvičební úkoly a lepí si samolepky do svého sešitu. Dvakrát ročně jsou v rámci sportovního dne předávány upomínkové předměty (diplom, medaile).

Ukliďme Česko: zapojení do environmentálního projektu

Plavecký výcvik: zapojení do sportovního programu (jen starší děti)

Vánoční a velikonoční dílny: tradiční společné tvoření s dětmi, rodiči a učiteli

Sluníčko: soubor taneční a pěvecký, využití místních krojů, příprava vystoupení pro veřejnost (Vítání občánků, Beseda pro seniory,…)

Logohrátky: skupinové logopedické chvilky v rámci logopedické prevence

Výlety, exkurze: rozvoj společenského chování, praktických dovedností, samostatnosti aj.

Škola nanečisto: speciální vzdělávací nabídka pro nejstarší děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Jedná se o návštěvy základní školy, kde dochází k neformálnímu seznamování dětí a jejich budoucí paní učitelky, a to zábavnou formou. Paní učitelka děti navštěvuje také v jejich prostředí – třídě mateřské školy.

Persona Dolls: výuková metoda, která pomáhá učitelům mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují. Učí děti, jak reagovat na předsudky, podporuje empatii, solidaritu a rozvíjí kompetence vyjadřování. Děti se díky metodě učí pojmenovat svoje pocity a vyjádřit myšlenky, posilují si vlastní sebeúctu a sebepojetí. Posilují také umění vést dialog, být zodpovědný a jednat v duchu fair play.

V průběhu roku s dětmi slavíme jejich narozeniny a svátky. Kromě nich také svátky sv. Martina, sv. Mikuláše, Vánoce, Tři krále, vítání jara, léta, podzimu i zimy, Velikonoce, Čarodějnice, Mezinárodní den dětí,  Loučení s předškoláky, pasování Sluníček na Koťátka, uspáváme a probouzíme Broučka v Sutici.