Motto: „Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je dokázaly otevřít samy.“

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Kouzelná cesta.

Kapacita školy: 32 dětí

Počet tříd: 2

Počet pracovníků: 4 pedagogičtí pracovníci. Počet je v případě potřeby doplňován o další pracovníky (školní asistent, asistent pedagoga, chůva). 

Do mateřské školy přijímáme děti ve věku od 3 do 6 let. V případě sníženého počtu dětí a dostatečné kapacity mateřské školy lze přijmout i děti mladší 3 let.

Charakter, lokalita a specifika tříd

Mateřská škola v Mistrovicích sdílí společnou budovu se základní školou již od svého vzniku v roce 1948. Je umístěna v centru obce. Mateřská škola sídlí v přízemí a má samostatný vchod. Budova prošla rekonstrukcí a postupnou modernizací. Vedle školy je malá zahrada s herními prvky, domečkem na hračky a pergolou, která zajišťuje dětem zázemí (stín, ochrana před deštěm) při hře venku. Pískoviště je částečně zastíněné. V rohu zahrady je bylinkový záhonek, který je dětmi oblíbený a využívaný.

Nedaleko školy je malebná krajina, louky a lesy. Nedaleko leží přírodní rezervace „Sutice“. Zde mají děti možnost zkoumat přírodu a objevovat její zákonitosti. Umístění v centru vesnice dětem přináší možnost sledovat dění v obci a být součástí komunity.

V budově se nachází dvě třídy,  jedna větší a druhá výrazně menší. Tomu je přizpůsoben maximální počet dětí ve třídách. Kromě tříd využívají děti verandu, šatnu a umývárnu s toaletami. Učitelky mají k dispozici malou kancelář a vlastní toaletu.

Jídelna je společná pro mateřskou a základní školu. Doba vydávání jídel se nepřekrývá, takže se děti neruší. Provozní zaměstnanci mají zázemí vedle kuchyně. Ředitelka školy a vedoucí stravování sídlí v prvním patře, každá ve své kanceláři.

Mateřská škola funguje s celodenním provozem od 6:30 do 16:00 hodin. Její maximální kapacita je 32 dětí, o které se starají čtyři učitelé, v případě potřeby školní asistent nebo asistent pedagoga a čtyři provozní zaměstnanci.

V bezpečném, respektujícím prostředí a s individuálním přístupem poskytuje dětem kvalitní předškolní vzdělávání tým kvalifikovaných učitelů. Pro děti a rodiče vytváří přátelskou a partnerskou atmosféru.

Atmosféra, kvalitní učitelé, snížený počet dětí ve třídách a blízkost přírody patří mezi silné stránky naší školy. Velmi pestrá nabídka aktivit umožňuje každému dítěti rozvoj jeho maximálního potenciálu.

Mezi naše základní hodnoty patří: individuální přístup, odbornost, laskavost, respekt, důvěra, samostatnost, tvořivost a objevování. Jako prioritu nevnímáme výkonnost dětí, ale jejich postupný rozvoj vlastním tempem v laskavém a přijímajícím prostředí.

 

Slabou stránkou školy jsou malé prostory budovy i zahrady. A z toho vyplývající věkově rozdělené třídy. To alespoň částečně kompenzujeme častým společným programem obou tříd a spojování tříd v brzkých ranních či pozdních odpoledních hodinách.

Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky

Třídy jsou vybaveny tak, aby byly pomůcky a hračky dostupné dětem, které se tak učí samostatnosti při jejich výběru a zodpovědnosti při jejich úklidu. Ve vyšších policích jsou didaktické pomůcky a výtvarný materiál, který využívají nebo chystají učitelé.

 Ve třídách mají děti prostor a pomůcky ke hře, odpočinku, tvoření, objevování, pohybovým aktivitám, rozvoji technických dovedností, pro rozvoj předčtenářských a předmatematických gramotností. Průběžně jsou doplňovány hračky, stolní hry, knihy a jiné pomůcky, dle aktuálních potřeb dětí.

Na výzdobě prostředí mateřské školy se děti významně podílejí. Jejich výtvory jsou tak přístupné rodičům a na vývěsce na návsi také veřejnosti.

Při zajišťování věcných podmínek mateřské školy nám velmi pomáhají rodiče, kteří zajišťují mikulášskou nadílku pro děti, poskytují dary ve formě nových hraček a pomůcek. Vítáme také již použitý materiál, který dál zpracováváme při výtvarných činnostech a vedeme tak děti k ekologickému smýšlení a rozvoji jejich tvořivosti.

Sponzorské dary nám dávají možnost zakoupit nadstandartní vybavení a pomůcky.

 

Životospráva

 • Strava: jídelníček je sestavován dle stravovacích norem a je k dispozici na webových stránkách a nástěnkách ve škole. Mezi jednotlivými jídly jsou intervaly minimálně tři hodiny. Na jídlo docházíme ze třídy do jídelny, a proto nenabízíme možnost postupného svačení (do třídy si nosíme z jídelny pouze ovoce a zeleninu).
 • Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne, ve třídě mají děti k dispozici na výběr šťávu a vodu, kterou si nalévají do vlastních hrnečků. K pití jsou motivovány.
 • Děti do jídla nikdy nenutíme. Motivujeme je k ochutnání. Respektujeme individualitu dítěte a pomáháme mu vyjádřit jeho potřeby paní kuchařce (např. nepolévat přílohu omáčkou atp.). Při svačinách si děti samy vybírají porce a dávají je na svůj tácek.
 • V případě potřeby dítěte a potvrzení lékaře je možné se individuálně dohodnout na upravení podmínek stravování dětí se zdravotními problémy. Rodiče se společně s vedoucí školní jídelny, zástupkyní ředitele pro vedení MŠ (dále jen zástupce ředitele) a ředitelkou školy domlouvají na společném řešení.
 • Děti neodměňujeme sladkostmi a vedeme rodiče k tomu, že můžeme oslavy narozenin jejich dětí v mateřské škole připravit i bez bonbónů. Způsob slavení narozenin má každá třída popsán v třídním vzdělávacím programu a rodiče jsou s ním seznámení na schůzce rodičů.
 • Děti jsou denně venku obvykle dvě hodiny. Délku pobytu přizpůsobují učitelé povětrnostním podmínkám. Podle potřeby volíme pohyb na louce, v lese, v obci nebo na zahradě. Preferujeme spontánní pohyb dětí, podle jejich přání a potřeb.
 • K odpočinkovým aktivitám dětí přistupujeme individuálně. Respektujeme nižší potřebu spánku některých dětí. Děti do spaní nenutíme. Motivujeme je k relaxaci na lehátku čtením pohádek, poslechem relaxační hudby atp. Dětem, které mají nižší potřebu spánku, po půl hodině (po přečtení pohádky) nabízíme klidové aktivity, které neruší ostatní, odpočívající děti.
 
Psychosociální podmínky

 • Učitelé jsou průvodci dětí na jejich cestě za poznáním, respektují jejich potřeby, reagují na ně, a napomáhají s jejich uspokojováním.
 • Mezi hodnoty, které jsou pro náš tým zásadní, patří: individuální přístup k dětem, odbornost, laskavost, důvěra, samostatnost, tvořivost a objevování.
 • Učitelé uplatňují k dětem důsledný, ale laskavý přístup.
 • Všechny děti mají v naší mateřské škole stejná práva, stejné povinnosti i možnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován.
 • Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a pravidel, které jsou v mateřské škole spoluvytvářeny.
 • Péče o děti je podporující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Učitelé se snaží o respektující komunikaci s dítětem, kterou vytváří s dítětem vztah založený na důvěře a spolupráci.
 • Podporou dětí v samostatnosti při sebeobsluze i řešení problémů umožňujeme dětem vytvořit si vlastní sebepojetí. Ze stejného důvodu nezařazujeme nezdravé soutěžení a zásadně děti nesrovnáváme.
 • Používáme prvky formativního hodnocení a používáme popisný jazyk tak, aby si dítě utvářelo vlastní sebepojetí na základě sebeuvědomění, aby bylo schopné znát svou cenu, čímž přispíváme k prevenci sociálně patologických jevů.
 • Podporujeme děti v samostatné práci, důvěře v ostatní, ale i kritickému myšlení.
 • Rozvíjíme v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.
 • Děti se aktivně podílí na tvorbě pravidel tak, aby se ve třídách vytvořil přátelský kolektiv.
 • Učitelé věnují pozornost vztahům ve třídě, podporují děti v jejich budování a prosociálně je ovlivňují (prevence šikany a sociálně patologických jevů). Učitelé umožňují dětem dostatek prostoru pro adaptaci.
 • Pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty je dětem umožněno nosit si do mateřské školy oblíbenou hračku z domova.
 • Učitelé podněcují pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.
 • Učitelé dětem dávají přirozeně vzor prosociálního chování vlastním příkladem. Důvěra mezi dětmi a dospělými je podporována všemi zaměstnanci mateřské školy.
 • Neustále se snažíme zlepšovat podmínky vzdělávání. Na pravidelných poradách se učitelé vzájemně inspirují a hledají cesty k modernizaci a inovaci. K tomu přispívá i další vzdělávání pedagogických pracovníků, samostudium a stáže.